Đại Lễ Vu Lan Tại Thiền Thất Hương Nghiêm ngày 31 Tháng 8 năm 2020

Hình Ảnh chụp:

20200830_144320
20200830_144320

20200830_144353
20200830_144353

20200830_181424
20200830_181424

20200830_144320
20200830_144320

1/58

Video: