top of page

Lễ Vu Lan Tại Thiền Thất Hương Nghiêm ngày 31 Tháng 8 năm 2020

Hình Ảnh chụp:

Video:

bottom of page