Đại Lễ Vu Lan Tại Thiền Thất Hương Nghiêm ngày 31 Tháng 8 năm 2020

Hình Ảnh chụp:

Video:

Chuẩn bị bàn thờ ngoài trời ...
Thầy Trò chuẩn bị bàn thờ ngoài trời
Tịnh Đăng Đọc Tác Bạch
Tịnh Đăng Đọc Tác Bạch phần 1
Thầy trò cùng xum họp
Thầy trò cùng ăn uống ngoài trời
Diệu Giáo hát bài "Mẹ Ngồi Ru Con"
Chị Diệu Giáo hát bài "Mẹ Ngồi ru con"
Chị Phổ Thanh hát bài 'Lòng Mẹ '
Chị Mai hát bài "Bông Hồng Cài Áo"
Chị Phổ Thanh hát bài "Bông Hồng cài áo"
Tịnh Đăng đọc tác bạch phần 2