top of page

Bài Khấn Nguyện Mỗi Ngày

 

Nên khấn vào mỗi buổi sáng khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Hoặc vào buổi lễ công phu sáng hay tối.

Hoặc trong ngày bất cứ lúc nào, khấn thầm cũng rất tốt.

Khi lạy, nên lạy thật chậm rãi, và giữ tâm chí thành, chí kính.

 

Phần Sám Hối tuỳ thuộc, có thể lạy 3 lạy đến 108 lạy mỗi ngày, hoặc vào ngày 15, ngày 30, ngày lễ Sám Hối.

 

Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc:

 

Con xin cung kính lễ lạy:

  • Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát,Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

  • Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới ĐạiTừ Đại Bi A Di Đà Phật

  • Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát

  • Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

  • Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

  • Nam Mô Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát

  • Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Tri Ân:

 

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương BồTát  ban cho, và được chư Thần, chư vị (*) độ trì mà con mới có được ngày hôm nay.

 

Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân.  (1 lạy)

Cầu An:

 

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ cho chúng con và khắp Pháp giới chúng sanh đồng được sự an lành, an lạc, tu học tu hành tinh tấn, đồng được vãng sanh vềTây Phương Cực Lạc (1 lạy)

Cầu Siêu:

Con xin thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp.

Cho hương linh, vong linh tên:...

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ hương linh  vong linh khắp pháp giới chúng sanh đồng được tiếp dẫn về nơi an lành an lạc, siêu sanh Tịnh Độ ( 1 lạy)

Sám Hối:   

                                

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay.

 

Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội con gây tạo do bởi Tham, Sân, Si, ngã mạn, vô minh che lấp.

 

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng mình để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

 

Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, chư vị chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy hoặc hơn)

Hồi Hướng/Phát Nguyện:

Sám hối rồi, nay con xin nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo, hướng tâm tu học, tu hành, sửa chữa tâm tánh của mình. Con Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho con và khắp pháp giới chúng sanh đồng được tu học, tu hành viên mãn, đồng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc (3 lạy)

 

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy)

 

                                    ------------END------------

Ghi chú:

“chư vị”: Là chư Thần, chư Thánh, chư Thiên, chư Hộ Pháp.... chư vị thường bảo vệ, độ trì người tu hành”

 

Trong phần sám hối, quý vị nên nhớ chi tiết các tội mình đã làm trong những năm tháng quá khứ, hiện tại, rồi hướng tâm lên chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh cho lòng thành Sám Hối của mình để từ nay xin thành tâm tu học, sửa tâm, sửa tánh, giữ tâm ý của mình trong tình thương, thanh tịnh để nghiệp tội được tiêu trừ)

bottom of page