top of page

   "Thân người khó có, Phật Pháp khó gặp".

 

Lời Kính Ngỏ,

Trang nhà này được thực hiện để ngõ hầu:

  • Cung kính Cúng dường Tri Ân Đức Quan Thế Âm BồTát

  • Chia sẻ tài liệu tu học Phật Pháp

  • Chia sẻ kinh nghiệm chữa bịnh của các bịnh nhân, phổ truyền các phương thuốc và cách trị liệu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đông Độ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Hộ  Pháp chư tôn Bồ Tát

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng BồTát Ma Ha Tát

Phật Tử Pháp Khánh

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

bottom of page